درب شیشه ای اتوماتیک بیمارستان نبوت

درب شیشه ای اتوماتیک بیمارستانی : بخش زایمان بخش مهمی است که در آن باید توجه زیادی به نظافت شود . به همین دلیل در مکان هایی مانند بیمارستان ها برای حفظ پاکیزگی محیط از درب شیشه ای اتوماتیک استفاده می شود .