کرکره اتوماتیک ماشین های پخش

کرکره اتوماتیک ماشین های پخش

در ساخت برخی خودروها از جمله خودروهای امدادی و ماشین های پخش ELESSA به دلیل اهمیت زمان به جای استفاده از درب های معمولی از درب های کرکره ای استفاده می کنند . یکی از مهمترین مزایای این کار جلوگیری از به هدر رفتن فضای وروردی خودرو به منظور بازشو درب است . یعنی چون درب های کرکره ای به سمت بالا جمع می شوند ، دیگر فضایی را از داخل خودرو ( قسمت راست و قسمت چپ ) نمی گیرد و می توان نهایت استفاده را از فضا برد .

همانطور که در آغاز این مقاله نیز گفته شد بیشترین کاربرد درب های کرکره ای خودرو در وسایل نقلیه امدادی و باربری می باشد . از جمله این خودروها می توان به موراد ذیل اشاره نمود :

۱ – خودروهای آتش نشانی
۲ – خودروهای راهداری و راهسازی
۳ – خودروهای باری
۴ – خودروهای اورژانس و امدادی
۵ – خودروهای آپشن
۶ – خودروهای حمل حیوانات در باغ وحش ها