موتور سانترال

همچنان که از نام این تیپ موتور قابل تشخیص است در موقع مونتاژ قطعات و اجزا کرکره برقی موتور elessa, در قسمت میانی و مرکزی شفت نصب میگردد یا به عبارت دیگر شفت کرکره از مرکز موتور می گذرد. موتورهای سانترال elessa به لحاظ قدرت, کیفیت و کشش در رنجهای بسیار متنوع در بازار موجود می باشند.
این موتورها قابل نصب بر روی کرکره های کاسه فنری قدیمی بدون نیاز به استفاده از تیغه های جدید کرکره نیز می باشد. سیستم مونتاژ موتورهای سنترال به نحوی است که می بایست از کاسه فنر جهت تکمیل سیستم شفت استفاده کرد, تعداد کاسه فنر در شفت کرکره برقی اتوماتیک elessa ارتباط مستقیم با عرض کرکره برقی دارد و هر آنچه عرض کار افزایش بیابد بر تعداد کاسه فنر شفت افزوده می شود.