سقف تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی السا
درب اتوماتیک تلسکوپی السا ازجمله درب اتوماتیک می باشد که به خاطرقابلیت آن درایجاد ورودی و عرض بازشوی بیشتر در یک دهنه مورد توجه بسیاری ازپیمانکاران،مهندسان طراح،وطراحان داخلی می باشد.
درب اتوماتیک تلسکوپی علاوه بر دارا بودن تمامی مزایای درب اتوماتیک کشویی ساده فضای وسیع تری ایجاد می نمایدچون تنها۳۰درصدازدهنه ورودی به لنگه های ثابت اختصاص پیدا می کند.درواقع در این نوع درب ۷۰ درصد فضا، بازشو خواهد بود.